Friday, 1 March 2019

hindi key


lafto dqekj jk;

iksVZ Cys;j “kgj

e/; vaMeku ds ckjkVkax ds izkFkfed LokLF; dsUnz

dyk ,oa laLd`fr rFkk lekt dY;k.k lfpo Jherh usgk caly lekiu lekjksg esa eq[; vfrfFk Fkha

dkyh?kkV iqfyl Fkkuk ds Fkkukf/kdkjh mi fujh{kd 

vaMeku fudksckj }hilewg ds iapk;rh jkt laLFkku

Hkkjr lapkj fuxe fyfeVM ¼ch,l,u,y½ ds vaMeku fudksckj nwjlapkj ifjeaMy ds eq[; egkizca/kd Jh oh- txnh'ku

vaMeku fudksckj iz'kklu ds dyk ,oa laLd`fr foHkkx

vaMeku fudksckj }hilewg ds ekuuh; mi jkT;iky ,oa }hi fodkl ,tsalh ds mik/;{k ,Mfejy Mh-ds- tks'kh

mŸkj o e/; vaMeku ds ek;kcanj 


vaMeku fudksckj iz'kklu ds

vaMeku fudksckj fØdsV ,lksfl,'ku 

us'ku ykbZHk  ls ckr djrs gq, 

xzsV fudksckj }hi ds dsEi&csy&cas {ks= 

dkj fudksckj 

dsEi&csy&cas }hi

dsEi&csy&cas  ds LFkkfu; i=dkj jkgqy flax us us'ku ykbZHk dks crk;k 

No comments:

Post a comment

1       2         3       4      5       6       7       8        9       0 HINDI2 http://wrd.bih.nic.in/font_KtoU.htm HINDI KEY ...